กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
เงินบริจาค

ยอดเงินบริจาคสะสมของทุกโรงเรียน

ยอดเงินบริจาคสะสม
ยอดเงินบริจาคสะสมให้กับโรงเรียน
รายละเอียดของโครงการ
นักเรียน คือ อนาคตของชาติ
ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ
การศึกษา คือ ความมั่นคงของชาติ
เศรษฐกิจตำบล คือ พลังของชาติ

บริษัทวลัย-วิโรจน์ (เซี่ยงใช่) โซเชียลเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ในเครือ SSUP Group เห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เพราะการศึกษาคือ ความมั่นคงของชาติและต้องการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีโอกาสพัฒนาการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

บริษัทฯ จึงเปิดโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษา ภายใต้ชื่อ “กตัญญู” โดยขายสินค้าผ่าน Katanyu.com ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าออนไลน์คุณภาพ จำหน่ายโดยตรงจากเจ้าของสินค้า และนำกำไรสุทธิมาจัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนของรัฐที่อยู่ในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้ครูและนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับตำบล จากการนำสินค้าของตำบลมาขายใน Katanyu.com

ผู้ซื้อใน Katanyu.com จะได้รับ 5% จากยอดซื้อสุทธิ เพื่อเลือกบริจาคให้กับตำบลตนเองหรือตำบลอื่นๆ โดยเงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ตอบแทนคุณแผ่นดินไทยและผู้มีพระคุณ ด้วยการพัฒนา 2 แนวทางด้วยกัน

 1. 1. พัฒนาการศึกษาไทย โดยการมอบทุนการศึกษาให้ครู นักเรียนและโรงเรียนของรัฐทุกตำบล
 2. 2. พัฒนาเศรษฐกิจตำบล จากการนำสินค้าของแต่ละตำบลมาจัดจำหน่ายใน Katanyu.com
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
 1. 1. ผู้ซื้อสินค้าเลือกบริจาคให้กับโรงเรียนตำบลของตนเอง หรือตำบลอื่นๆ ที่ชื่นชอบ หลังจากการสั่งซื้อ หรือสะสมไว้เพื่อบริจาคให้กับแต่ละตำบล ภายในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เพื่อรับสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีบุคคลของตนเองภายในปีนั้นๆ
 2. 2. กรณีที่ผู้ซื้อสะสมเงินบริจาคไว้ และลืมทำการบริจาค ภายในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เงินบริจาคของผู้ซื้อจะถูกโอนเข้าสู่กองทุนกตัญญูในปีนั้น เพื่อกองทุนกตัญญูจะดำเนินการจัดสรรให้กับโรงเรียนทุกตำบลทั่วประเทศ
 3. 3. กำไรสุทธิประจำปีของบริษัทฯ จะถูกโอนเข้ากองทุนกตัญญู เพื่อแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับครู นักเรียน และครุภัณฑ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียน วิธีการจัดสรรทุนการศึกษาให้โรงเรียนตามสัดส่วนของจำนวนครู และจำนวนนักเรียน ของแต่ละโรงเรียนทุกตำบล ดังนี้
  1. 3.1 ทุนการศึกษาครู 35% เพื่อให้โอกาสกับครูที่ต้องการพัฒนาตนเองในทุกระดับ โดยจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนครูของแต่ละโรงเรียนทุกตำบลทั่วประเทศ
  2. 3.2 ทุนการศึกษานักเรียน 40% เพื่อเสริมความรู้และอุปกรณ์การเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนทุกตำบลทั่วประเทศ
  3. 3.3 ทุนการศึกษา 25% เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน โดยจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนทุกตำบลทั่วประเทศ
ตัวอย่าง: เงินกองทุนกตัญญู 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
 1. 1. เพื่อเป็นทุนครู 35% เป็นจำนวนเงิน 35,000,000 บาท
  ครูโรงเรียนรัฐทั่วประเทศรวมกัน มีจำนวน 30,000 คน เฉลี่ยครู 1 คนจะได้รับทุน 1,160 บาท ถ้าโรงเรียนในตำบลแห่งนั้นมีครู 50 คน จะได้รับเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนครูรวมทั้งโรงเรียน 58,000 บาท
 2. 2. เพื่อเป็นทุนนักเรียน 40% เป็นจำนวนเงิน 40,000,000 บาท
  นักเรียนประถมและมัธยมโรงเรียนรัฐทั่วประเทศ มีจำนวน 1,000,000 คน เฉลี่ยนักเรียน 1 คนจะได้รับทุน 40 บาท ถ้าโรงเรียนในตำบลแห่งนั้นมีนักเรียน 1,000 คน จะได้รับเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียน 40,000 บาท
 3. 3. เพื่อซื้อครุภัณฑ์ 25% เป็นจำนวนเงิน 25,000,000 บาท
  นักเรียนประถมและมัธยมโรงเรียนรัฐทั่วประเทศ มีจำนวน 1,000,000 คน จะได้รับทุนครุภัณฑ์เฉลี่ย 25 บาทต่อนักเรียน 1 คน ถ้าโรงเรียนในตำบลแห่งนั้นมีนักเรียน 1,000 คน จะได้รับเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนของโรงเรียนรวม 25,000 บาท
**สัดส่วนของทุนการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

โรงเรียนในระบบ e-Donation จะได้รับการโอนเงินบริจาคจากผู้ซื้อภายในวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี

โรงเรียนในระบบ e-Donation ในแต่ละตำบลแจ้งความจำนงมาที่กองทุนกตัญญู เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการกองทุนกตัญญู

 1. 1. ทุนครุภัณฑ์การเรียนการสอน กองทุนกตัญญูจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนตามความต้องการแต่ละโรงเรียน
 2. 2. ทุนการศึกษาครู และนักเรียน กองทุนกตัญญูจะจัดสรรให้กับครู นักเรียนของแต่ละโรงเรียนตามสัดส่วนจำนวนนักเรียน
 3. 3. เงินบริจาคของครู นักเรียน แต่ละปี สามารถสะสมไปได้ แต่ถ้ายังไม่มีการใช้ทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ภายใน 3 ปี เงินทุนการศึกษานั้นจะคืนกลับเข้าสู่กองทุนกตัญญู เพื่อจัดสรรการบริจาคในปีถัดไปตามหลักการการบริจาค
**กองทุนกตัญญูจะเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานผู้มอบทุนการศึกษาทุกปี
 1. 1. 5% จากยอดซื้อสุทธิ เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนตำบลของตนเอง หรือตำบลอื่นๆ ที่ชื่นชอบ และเงินที่ร่วมบริจาคจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 2. 2. สิทธิ์ของเงินบริจาคในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งนั้น สามารถนำไปบริจาคทันที หรือบริจาคให้กับตำบลของตนเอง หรือตำบลอื่นๆ ที่ชื่นชอบ ภายในวันที่ 31 ตุลาคมของปีนั้น
 3. 3. เป็นส่วนหนึ่งของกองทุนกตัญญูในการบริจาคให้กับโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
 1. 1. สามารถเลือกโรงเรียนเพื่อบริจาคผ่าน Katanyu Mobile Application
 2. 2. สามารถตรวจสอบยอดบริจาค และติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของการนำเงินบริจาคให้กับโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ katanyu.com
 1. 1. สินค้าหลากหลาย ในราคายุติธรรม
 2. 2. สินค้าคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
 3. 3. รับประกันความพึงพอใจในสินค้า ยินดีรับเปลี่ยนและคืนสินค้า
 4. 4. สะดวกในการซื้อ และรับสินค้า
 5. 5. สินค้าเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเศรษฐกิจตำบล เพื่อให้เป็นพลังของชาติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ info@katanyu.com
Store Location

Contact Us

สนใจนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามรายละเอียดที่ Contact Center
โทร. 02-700-5789 หรือ อิเมล์: info@katanyu.com

Katanyu App Available

Download Katanyu App